top of page
luxury-house-real-estate-sale-property-generative-ai.jpg

חלוקת רכוש

נושא חלוקת רכוש של בני הזוג הנו נושא טעון מאוד כשהצדדים ברגעי משבר ולקראת פרידה וגירושין הליך הקרוי גם "פירוק שיתוף", לכן חשוב לפנות לעו"ד בקיא בנושא כדי להבין את הזכויות והחובות בתוך הליך חלוקת רכוש הצדדים.

יש להבחין בין 2 תביעות:

  1. תביעה לפירוק שיתוף- חלוקת נכס מקרקעין ורכבים.

  2. תביעה לאיזון משאבים- חלוקה בכל הקשור לחשבון בנק, זכויות פנסיוניות, סוציאליות, פיצויים, ביטוחי מנהלים, קרנות ועוד.

ישנם מקרים בהם מוגשת תביעה לחלוקת רכוש בלבד או איזון משאבים או שניהם יחדיו, הכל תלוי נסיבות ומקרה פרטני.

חשוב להבחין בין בני הזוג שנישאו לפני 1.1.1974- שחלה עליהם הלכת "חזקת השיתוף" בנכסים בעת פרידה או גירושין. כלומר אין זה משנה על שם מי מהצדדים רשומה הזכות, תחול הלכת השיתוף בנכסים של בני הזוג באופן שווה. ההלכה קובעת שרכוש שנצבר על ידי בן זוג במהלך החיים המשותפים שייך לשני הצדדים באופן שווה. על מנת לשלול את השיתוף בנכסים, הצד שטוען לכך צריך להוכיח שהנכס שלו בלבד והוא לא התכוון לשיתוף בו.

הלכת "חזקת השיתוף" חלה גם על בני זוג ידועים בציבור או בני זוג מאותו המין.

בני הזוג שנישאו לאחר 1.1.1974- חל הסדר "איזון משאבים" בין בני הזוג עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. חוק יחסי ממון קובע כי כל הנכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין, נחשבים באופן אוטומטי כנכסים משותפים, גם אם הם שייכים או רשומים רק על שם אחד מבני הזוג.

bottom of page