top of page
golden-bitcoin-cryptocurrency.jpg

חדלות פירעון

נכון להיום (2023) כדי לפתוח הליך חדלות פירעון ליחיד (חייב) סכום החובות של היחיד צריך להיות מעל ל-161,236.45 ₪.

חדלות פירעון הנו מושג ל"פשיטת רגל" לשעבר. מצב שבו לצערי אנשים (חייבים) אינם יכולים לעמוד בהלוואות שנטלו, בהחזרי משכנתא, נקלעו לחובות גדולים בשל פתיחת עסק או לקיחת הלוואות ואשראי ואינם יכולים לשלם עוד.

לפני חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף בשנת 2019, הייתה פקודת פשיטת הרגל, החייב היה נכנס להליך ולא היה יודע מתי יצא ממנו. קרי לא היה צפי לסיום ההליך, לא הייתה תוכנית כלכלית מותאמת וברוב המקרים ההליך גם בוטל בשל אי עמידה בהתחייבויות מצד החייב כגון אי תשלום חודשי ואי הגשת דוחות.

אך כל זה השתנה כאשר נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בשנת 2019 וכן כשמו הוא, החוק מאפשר צפי לסיום ההליך לחייב שעומד על כ- 4 שנים מתחילת ההליך כאשר נבנית תוכנית כלכלית שהחייב יכול ומסוגל לעמוד בה.

המטרה העיקרית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי משנת 2019 היא להביא לשיקום כלכלי של החייב ולהחזיר לנושים כמה שניתן מהחוב שנוצר. עם תחילת התהליך מוגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, מתמנה נאמן לתיק שבודק את כל ההתנהלות הכלכלית של החייב וכל הליכי הגבייה מוקפאים. במשך התהליך נדרש החייב לעמוד בתנאים ובהגשת מסמכים ודוחות לרבות תשלום חודשי לקופת הנשייה (קופת הכינוס). התהליך לוקח מספר שנים כאמור שבסיומן החייב מקבל הפטר מחובותיו ובכך נפתח דף חדש בחייו ללא חובות וללא דאגות.

ההצלחה של ההליך תלויה בכמה תנאים:

  • קודם כל והכי חשוב שיהיה שיתוף פעולה מלא בין העו"ד ללקוח מתחילת ההליך ועד לסיומו.

  • הבאת כלל המסמכים הנדרשים לא יוצא מן הכלל.

  • בהמשך ההליך תשלום חודשי לקופה והגשת דוחות ללא פיגורים.

  • שיתוף פעולה מלא עם הנאמן וביהמ"ש.

bottom of page