top of page

מזונות ילדים

נושא המזונות הנו נושא הכי שנוי במחלוקת בקרב בני זוג העומדים בפני הליך גירושין/פרידה וחשוב כי הם יקבלו ייעוץ מקצועי מעו"ד הבקיא בנושא שיעשה להם סדר בדברים:

 • עפ"י החוק בישראל, הורה חייב לשאת במזונות ילדים וזאת ללא קשר לסטטוס הזוגי בין הצדדים,  כלומר אין זה משנה אם בני הזוג נשואים, פרודים או שהאב לא ידע על קיום הילד/ה ורק לאחר הליך משפטי התברר שהוא אכן האב.

 • סכום דמי מזונות יכול להיקבע בהסכמה ע"י שני ההורים בהתחשב בטובת הילד ובצרכיו האישיים וההסכמה צריכה להיות בעלת תוקף משפטי מוסדר.

 • במידה וסכום דמי מזונות הילד הנו במחלוקת בין ההורים, הערכאה השיפוטית היא זו שתכריע.

 • כל שינוי  (הגדלה או הקטנה) בסכום דמי מזונות הילד מצריך שינוי נסיבות מהותי. (אין רשימה סגורה ולכן כל דבר נבחן לגופו).

 • בקביעת דמי מזונות הילדים ישנה חשיבות לדין האישי שחל על ההורים:

 • עפ"י הדין העברי ופסיקת בית המשפט העליון, דמי המזונות נחלקים בין ההורים באופן הבא:

 • מגיל לידה ועד גיל 6 - חבות מזונות מוחלטת על האב ללא קשר ליכולתו הכלכלית (אב עני, מחוסר עבודה או נכה חייב בתשלום מזונות לילדיו).

 • מגיל 6 עד גיל 18- ההורים נושאים שניהם במזונות ילדיהם, בהתחשב בחלוקת זמני השהייה ביניהם ופערי השכר. (אין הבדל מגדרי).

 • עבור ילדים מעל גיל 18 בשירות חובה או בשירות לאומי תיתכן חובת תשלום מזונות מופחתת בדרך כלל 1/3 מגובה דמי המזונות הקבועים.

 • הורה שלא חל עליו דין האישי, או שהדין האישי שחל עליו אינו מחייב אותו במזונות הילדים, יחול החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשי"ט – 1959 לפיו על שני ההורים לזון את ילדיהם הקטינים בהתאם למשכורתם באופן שווה, בכל מקרה הורה חייב לזון את ילדיו.

 • סוגיית דמי המזונות נבחנת באופן פרטני וספציפי עבור כל תא משפחתי וחישוב סכום דמי המזונות שנעשה בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני יהיה שונה במהותו ולכן בפגישת ייעוץ הסכומים יהיו לערך והכל תלוי נסיבות של ההורים.

 • אין חוק לפיו נקבעים סכום דמי המזונות אלא הקביעה נובעת מפסיקות השונות של בתי המשפט לענייני משפחה ועומדת כיום על סכום דמי מזונות שנע בין 1,300-1,500 ₪ עבור ילד אחד וזאת ללא הוצאות מדור.

 • מהן הוצאות מדור ואיך נהוג לחשב הוצאות הללו? מדור הנו הוצאות עבור דמי שכירות (או משכנתא), תשלומים עבור חשמל, מים, ארנונה, ועד בית ותחזוקת הבית שמשלם צד אחד לצד שני שעמו מתגוררים הילדים. נהוג לחשב 33% מעלות שכר הדירה או המשכנתא כאשר יש ילד אחד, 40% כאשר יש שני ילדים ו- 50% במקרה של שלושה ילדים ומעלה.
   

הלכת דמי המזונות בבע"מ 919/15- נקבעה הלכה בבית משפט העליון בשנת 2017 לפיה חיוב דמי מזונות מעל גיל 6 יהיה על שני ההורים בהתחשב בזמני שהות ומשכורתם של שני ההורים! יודגש כי במקרה דנן שני ההורים השתכרו במשכורות דומות וזמני שהות היו שווים בין ההורים.

לאור האמור אין להסיק ישירות כי לא יחולו על צד אחד דמי מזונות ויש להסתמך על נסיבות אישיות של אותו תא משפחתי ולא כל מקרה יהיה זהה גם אם נשמע דומה.

 

בעניין זה יפים הדברים שקבע כב' השופט ע' פוגלמן בבע"מ 919/15:

"פסיקת מזונות לעולם לא תסמוך אך על "המספרים היבשים" – אם לעניין נתוני ההשתכרות של ההורים ואם לעניין יחס השהייה אצל כל אחד מהם. בטרם יפסוק באופן סופי את סכום המזונות על בית המשפט להוסיף ולהתבונן היטב על התא המשפחתי שלפניו על נסיבותיו הפרטניות, ולהבטיח את חלוקת הנטל ההולמת ביותר תנאים אלה. הקביעה תהיה נטועה תמיד במכלול נסיבות העניין, כששיקול העל המנחה אותה הוא טובת הילד ורווחתו בבתי שני ההורים".

 

כל האמור הנו כללי וכל מקרה נבחן לגופו ולכן סכום דמי המזונות כמו גם סכום המדור לילדים תלוי בכמה גורמים: זמני שהות בפועל עם הילדים (גם אם יש משמורת משותפת, נסיבות אישיות ומשפחתיות, ערכאה דיונית וכמובן תלוי בשופט/ת).

child-holding-coins-yellow-dollar-sign.jpg
bottom of page